מדריך היערכות במסים

15.2.5  הוצאות ריבית על הון ששימש לרכישת נכס קבוע – סעיף 11 לחוק התיאומים

על פי הוראות סעיף 11(א) לחוק התיאומים עובר לתיקון 20, ניתן היה להכיר בניכוי הוצאות ריבית בגובה שיעור עליית המדד על הון ששימש לרכישת נכס קבוע בטרם החל לשמש בייצור הכנסה. כמו כן, קבע הסעיף כי הוצאות כאמור שהותרו בניכוי, לא יתווספו לעלות הנכס לצורך חישוב הפחת ורווח ההון.

בהוראות המעבר נקבע כי הוצאות הריבית שהותרו על פי סעיף 11(א) לחוק התיאומים עד לתום שנת המס 2007, לא יתווספו לעלות הנכס לצורך חישוב הפחת ורווח ההון שינבע במועד מכירת הנכס.