מדריך היערכות במסים

15.2.1  תחולת חוק התיאומים

עם תום תקופת תחולת הוראות חוק התיאומים ביום 1.1.2008, יחולו הוראות המעבר כפי שחוקקו בסעיף 33א לחוק התיאומים.