מדריך היערכות במסים

15.2  סעיף 33א לחוק התיאומים – הוראות המעבר

במסגרת תיקון 20, חוקק סעיף 33א לחוק התיאומים אשר קבע הוראות מעבר לגבי תום תחולת חוק התיאומים כמפורט להלן.