מדריך היערכות במסים

14.8 אי התרת קיזוז הפסדים

(א)   סעיף 33(ב) לפקודה קובע, כי נישום שבשנת מס פלונית לא ניהל פנקסים קבילים, לא יותר לו קיזוז הפסדים משנים קודמות כנגד הכנסתו באותה שנת מס. אם נמצא, כי פנקסיו בלתי קבילים בנסיבות מחמירות, לא יותר לו לקיזוז, בנוסף לאמור לעיל, גם ההפסד של אותה שנה.

(ב)    סעיף 33(ג) לפקודה קובע, כי נישום החייב בניהול פנקסי חשבונות בשנת-מס פלונית ולא ניהלם, לא יוכר לו הפסד לאותה שנה.