מדריך היערכות במסים

14.7 מועד ההתיישנות של שומת הפסדים (עמ"ה 1022/09 רובומטיקס טכנולוגיות בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים)

החברה עסקה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות עיבוד תלת מימדי באמצעות לייזר (להלן: "החברה"), ובשנים 1999-1996 צומצמה פעילותה העיסקית של החברה עד כדי הפסקת פעילות תוך צבירת הפסדים לצורכי מס בסך 57,000,000 ש"ח (להלן: "ההפסדים"). בשנת 1999 נרכשה השליטה בחברה על ידי סילברבוים אחזקות בע"מ (להלן: "סילברבוים").

באוקטובר 2004 הקימה החברה שותפות בה החזיקה ב-99% (להלן: "השותפות") ובאמצעות השותפות רכשה החברה פעילות עסקית בתחום התקשורת, ממנה נצמחה לה הכנסה חייבת בסך 5,673,137 ש"ח בשנת 2004 ו- 16,940,731 ש"ח בשנת 2005. בדיווחיה למס הכנסה לשנות המס 2004 ו-2005 קיזזה החברה מהכנסתה החייבת את ההפסדים הצבורים.

פקיד השומה ראה ברכישת החברה בידי סילברבוים והכנסת פעילות עסקית לתוך השותפות שהקימה החברה עסקה ללא טעם כלכלי ממשי שנועדה לניצול ההפסדים, ועל כן לא התיר את קיזוז ההפסדים.

החברה ערערה על שומות המס ובמסגרת זו העלתה טענה מקדמית, לפיה יש לקבל את הערעור על הסף מחמת שהמועד בו מוסמך היה פקיד השומה להתערב בהפסדים עליהם הצהירה בשנת 1999 חלף.

בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה בקובעו, כי רכישת סילברבוים והכנסת פעילות חדשה באמצעות השותפות, נועדו לצורך ניצול ההפסדים הנצברים, מבלי שעמד ביסוד פעולות אלה שום טעם כלכלי ממשי, דהיינו מדובר בעסקה מלאכותית. מוסיף בית המשפט ואומר, כי הסמכות להתעלם מקיזוז הפסדים נצברים איננה תלויה במועד בו נוצרו אותם הפסדים או האם התיישנה השומה לאותה שנה בה נוצרו, אלא נתונה תמיד לבחינה ע"י פקיד השומה בשנה בה קוזזו בפועל מהכנסות הנישום.