מדריך היערכות במסים

14.5.3 ע"מ 42485-03-13  אי אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ (להלן: "המערערת") נ' פקיד שומה תל אביב 3 (להלן: "המשיב").

המערערת אשר מניותיה רשומות בבורסה, עסקה במתן שירותי מידע ופרסום באמצעות האינטרנט. בשנת 2002 הפסיקה את פעילותה עקב קשיים כלכליים, המסחר במניותיה הופסק ונצברו בחברה הפסדים עסקיים בסך כ-36 מליון ש"ח והפסדים הוניים בסך כ-21 מליון ש"ח. במהלך חודש אוקטובר 2003 רכשו חברת תוכנה לעניין בע"מ וקבוצת גולן (צדדים קשורים) 84.75% מהון המניות המונפק של המערערת ובכך השיגו שליטה במערערת. לאחר רכישת השליטה העבירה קבוצת גולן אל המערערת פעילות שיווק של תוכנות להצגה וניתוח של נתוני מסחר בשוק ההון. מהרווחים שנוצרו למערערת מפעילות השיווק כאמור בשנות-המס 2004–2008 קוזזו מלוא ההפסדים העסקיים הצבורים שהיו למערערת.

לטענת המשיב,  המדובר בעסקה מלאכותית כמשמעותה בסעיף 86 לפקודה שבעטיה יש לשלול את הקיזוז כאמור.

לטענת המערערת, רכישת השליטה על-ידי קבוצת גולן, נבעה משיקולים מסחריים.

בית המשפט קיבל את דעת המשיב וסיכם כדלקמן: "אם נשאל מעולם הפיסיקה הרי ששיקול ההימנעות ממס או הפחתת המס הוא בבחינת הווקטור הראשי, בעל עוצמה כזו ההופך את שאר הווקטורים, שער השיקולים העסקיים כלכליים, לזניחים בהשפעתם על כיוון התנועה של המהלך. על כן ניתן לחסום מהלך זה באמצעות הכלי האנטי תכנוני של העיסקה המלאכותית, כאשר מדובר בהפחתת מס בלתי נאותה".

בהקשר זה, נציין, כי ביום 7 בפברואר 2018 נדחה ערעור המערערת על החלטת בית המשפט המחוזי כאמור (ע"א 7578/16), בית המשפט העליון קובע כי "לאחר עיון בטענות הצדדים ושמיעת ב"כ הצדדים בדיון שלפנינו, נחה דעתנו שלא נפלה טעות בידי בית המשפט המחוזי, אשר קבע שהמטרה הדומיננטית לרכישת המערערת הייתה לשם קיזוז הפסדיה ולא מטעם מסחרי, ומשכך מדובר בעסקה מלאכותית. לא ראינו מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו והממצאים הללו תומכים במסקנה המשפטית. גם לא גילינו טעות ביישומו של החוק."