מדריך היערכות במסים

14.5.1 פס"ד יואב רובינשטיין ושות'

(חוזר מס הכנסה 6/2000 – משפטית/שומה מיום 3 במאי 2000 ופסיקת בית המשפט העליון בעניין)

  1. עובדות פסק הדין (עמ"ה 29/94 יואב רובינשטיין ושות' נ'  פקיד שומה למפעלים גדולים)

בשנת 1983 הקימה חברת "ישטק" חברה שתעסוק בגידול דגי נוי בשם "אקוריום פיש" ברידינג סנטר בע"מ (להלן: "אקוריום פיש"). אקוריום פיש צברה הפסדים כבדים והפסיקה את פעילותה.

בשנת 1989 רכש יואב רובינשטיין את כל מניות "אקוריום פיש". במועד הרכישה לא היו לאקוריום פיש פעילות עסקית, ציוד או נכסים. כחצי שנה לאחר הרכישה שונה שם החברה לחברת "יואב רובינשטיין" ושות' חברה לבניין פיתוח ומימון בע"מ (להלן: "חברת יואב רובינשטיין"). בנוסף לשינוי שם החברה נשתנו גם כל מאפייני הזיהוי שלה, לרבות כתובתה, בעלי השליטה בה, מנהליה, פעילותה, עסקיה ונכסיה.

במסגרת פעילותה רכשה החברה מקרקעין והחלה בפעילות בניה, פעילות שהינה תחום עיסוקו של מר רובינשטיין.

רק מספר החברה נותר על כנו.

  1. הסוגיה שבמחלוקת

התרת קיזוז הפסדים עסקיים שנצברו באקוריום פיש מהכנסותיה של חברת יואב רובינשטיין.

  1. עמדת פקיד השומה

פקיד השומה הסתמך על סעיף 86 לפקודה, המאפשר לפקיד השומה להתעלם מעסקה מלאכותית שאחת ממטרותיה העיקריות הינה המנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה וטען כי עסקת רכישת המניות על ידי יואב רובינשטיין נועדה אך ורק לצורך קיזוז הפסדים שנצברו באקוריום פיש כנגד הכנסות עתידיות של חברת יואב רובינשטיין. לעסקה לא היה כל טעם כלכלי, למעט הטעם של ניצול ההפסדים והפחתת המס.

לאור האמור לעיל, טען פקיד השומה שיש להתעלם מעסקת רכישת המניות לצורכי מס ולחייב את חברת יואב רובינשטיין כאילו פעלה במסגרת חברה חדשה, ועל כן אינה זכאית לקזז את הפסדי חברת אקוריום פיש.

  1. עמדת חברת יואב רובינשטיין

חברת יואב רובינשטיין טענה כי נוסחו של סעיף 28(ב) לפקודה, בהצטרף לפרשנות שניתנה לו בע"א 267/67, מפי בע"מ נ' פשמ"ג (להלן: "פסק דין מפי"), מאפשר קיזוז ההפסדים בנסיבות המקרה.

על פי פסק דין מפי, הנישום זכאי לקזז את הפסדי העבר "… בין שהנישום הוא יחיד ובין שהוא תאגיד, אף כי ברור שהבעלות האקויטבילית על תאגיד עשויה לעבור מיד ליד".

  1. פסיקת בית המשפט המחוזי

בית המשפט המחוזי לא קיבל את טענת פקיד השומה כי חברת יואב רובינשטיין הינה, למעשה, חברה חדשה, שכן השינויים שחלו עם רכישת המניות של חברת אקוריום פיש על ידי מר רובינשטיין לא יצרו "חברה חדשה".

בית המשפט דחה את השימוש שעשה פקיד השומה בסעיף 86 לפקודה, וקבע כי ראיית המערערת כ"חברה חדשה" אינה יכולה להתבסס על התעלמות מ"עסקה" או "פעולה" כאמור בסעיף 86 לפקודה. בית המשפט אימץ את האמור בפסק דין מפי, לפיו רשאי תאגיד לקזז הפסדי עבר אף בנסיבות בהן הבעלות השתנתה.

  1. על פי חוזר מ"ה מס' 6/2000 שבנדון, עמדת נציבות מס הכנסה הינה כי בית המשפט המחוזי טעה בפסק דינו ועל כן הוגש ערעור על פסק הדין בפני בית המשפט העליון.
  2. הנחיות לפעולה במישור השומה

עוד טרם קבלת ההחלטה בבית המשפט העליון ולנוכח העובדה שהוגש ערעור לבית המשפט העליון, עמדת נציבות מס הכנסה היתה שיש להמשיך ולהוציא שומות בנסיבות דומות, ובמסגרתן לא להתיר את קיזוז הפסדי העבר של החברה הנרכשת.

נסיבות דומות הינן בין השאר, אך לא רק:

א.         רכישת 50% או יותר ממניות החברה, במישרין או בעקיפין.

ב.         העברת פעילות עסקית קיימת של בעל השליטה החדש (במישרין או בעקיפין) לחברה הנרכשת.