מדריך היערכות במסים

14.4.2 קיזוז הפסדים החל משנת המס 2006 ואילך לאור תיקון מס' 147 לפקודה – יחידים וחברות

א.         כללי

כאמור, לאור תיקון מס' 147 החל משנת 2006 בוטלה ההבחנה הקיימת לעניין שיעורי המס בין ניירות ערך נסחרים (בבורסה בישראל ובבורסה בחו"ל) לבין ניירות ערך שאינם נסחרים.

מכוח תיקון מס' 147, בוטלה שיטת הקיזוז "מס כנגד מס" שהתייחסה ליחידים וחברות שמחוץ לחוק התיאומים, כך שהפסד יקוזז כנגד הכנסה ללא התחשבות בגובה המס שהיה משתלם על ההפסד לו היה הכנסה, או במס על ההכנסה כנגדה הוא מקוזז.

כמו כן, בוטלו כאמור הוראות סעיף 6 לחוק התאומים. לפיכך, על חברות ועל יחידים יחולו הוראות חלק ה' לפקודה לעניין החבות במס רווחי הון.

לאור השוואת משטרי המס על הנישומים השונים, יחולו לעניין קיזוז הפסדים הוראות סעיף 92 לפקודה על כלל הנישומים בהתאמות הדרושות.

בנוסף להאחדת הוראות החוק השונות שהתייחסו לקיזוז הפסדים, נקבע במסגרת סעיף 92 לפקודה כי החל משנת המס 2006, ניתן יהא לקזז הפסד הון שוטף מנייר ערך כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד מאותו נייר ערך.

עם זאת, ביחס להפסדים שנוצרו עד תום שנת המס 2005 ולא קוזזו, נקבעו הוראות מעבר כפי שיפורטו להלן.

ב.     הוראות קיזוז הפסדים החל משנת המס 2006

  1. החל משנת המס 2006, בוטלה ההבחנה בין ניירות ערך זרים לבין ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל וכן בין ניירות ערך שאינם נסחרים כלל. לפיכך, יחידים וחברות שלא הוחלו עליהם הוראות סעיף 6 לחוק התיאומים יכולים החל משנת 2006 לקזז הפסד שנוצר בגין נייר ערך שנסחר בבורסה בישראל כנגד רווחים מניירות ערך זרים ולהיפך. כמו כן, בדומה לדין שהיה קיים טרם תיקון מס' 147, הפסד הון מנייר ערך שאינו נסחר ניתן לקיזוז כנגד רווח מנייר ערך נסחר.
  2. לאור תיקון סעיף 92 לפקודה, הפסד הון ממכירת נייר ערך משנת המס 2006 ואילך, ניתן לקיזוז באותה שנת מס גם כנגד ההכנסות הבאות:

א.         ריבית או דיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך.

ריבית או דיבידנד בשל ניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על שיעור מס חברות – 23% בשנת 2019 , בידי חבר-בני-אדם ו-25% בידי יחיד.

יש לציין כי החל משנת 2013 ובעקבות חקיקת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב-2011 יחיד שהוא בעל מניות מהותי חייב במס בשיעור של 30% על הכנסותיו מדיבידנד. לפיכך, יחיד כאמור לא יכול לקזז הפסדי הון שוטפים כנגד הכנסה מדיבידנד כאמור, למעט אם מדובר בקיזוז הפסד הון הנובע מאותו נייר ערך.

  1. לאור ביטול הוראות סעיף 6 לחוק התיאומים, הרי שעל חברות שהיו עד מועד ביטול הוראות סעיף 6 לחוק התיאומים תחת תחולת חוק התיאומים יחולו הוראות סעיף 92 לפקודה לעניין קיזוז הפסדים. בהקשר זה יש לציין, כי סעיף 6 לחוק התיאומים הגדיר רווח ריאלי מניירות ערך כהכנסה מעסק לעניין סעיף 28 לפקודה, ומכאן שניתן היה לקזז הפסד מועבר מעסק כנגד רווח הון ריאלי מניירות ערך. לאור ביטולו של סעיף 6 לחוק התיאומים, הרי שקיזוז כאמור החל משנת המס 2006 אינו אפשרי עוד.
  2. הפסד שלא קוזז בשנת המס, ניתן להעברה לשנות המס הבאות, והוא יותר לקיזוז כנגד רווח הון בלבד, על פי הוראות סעיף 92(א) לפקודה, דהיינו ביחס של 1:1 כנגד רווח הון ריאלי וביחס של 1:3.5 כנגד רווח הון אינפלציוני חייב. הפסד ממכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזז תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל.
  3. כמו כן, יחול האמור בסעיף 14.1(ב)(2) לעיל בנוגע להקטנת סכום הפסד ההון ממכירת מניות שנבע לחבר-בני-אדם, בגין דיבידנדים שהתקבלו במהלך השנתיים שקדמו למועד מכירתן, ואשר לא שולם עליהם מס בישראל בשיעור של 15% לפחות.

 

 

 

  1. להלן טבלה המסכמת את סוגי הקיזוזים האפשריים בגין הפסד מניירות ערך:

 

 

 

סוג ההפסד

יחיד תושב ישראל וחברה לאחר ביטולו של סעיף 6 לחוק התיאומים ולאחר תיקון מס' 147 לפקודה

הפסד הון שוטף מניירות ערך(*)

P קיזוז כנגד כל רווח הון (ביחס של 1:1 כנגד רווח הון ריאלי וביחס של 1:3.5 כנגד רווח הון אינפלציוני חייב).

P קיזוז כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד מאותו נייר ערך או מנייר ערך אחר ובלבד ששיעור המס על הריבית והדיבידנד אינה עולה על שיעור מס חברות – 23% בשנת 2019 בידי חבר בני-אדם ו-25% בידי יחיד.

 

(*)    יודגש כי הגדרת נייר ערך הנגזרת מסעיף 88 לפקודה קובעת כי המדובר בניירות ערך כהגדרת "ניירות ערך" בחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 לרבות אג"ח או מילווה של מדינת ישראל או בערבותה, אג"ח של מדינת חוץ, יחידה, יחידת השתתפות בשותפות נפט, יחידת השתתפות בשותפות סרטים, זכות באיגוד מקרקעין, נייר ערך שהונפק מחוץ לישראל וכן עסקה עתידית.

ג.          הוראות מעבר לאור תיקון מס' 147 לפקודה

  1. הפסדים ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל בידי יחידים וחברות שלא חלות עליהן הוראות סעיף 6 לחוק התיאומים, שנוצרו בשנות המס 2003-2005 ואשר לא קוזזו עד ליום 1.1.2006, ניתנים לקיזוז בשנת 2006 רק כנגד רווחים מניירות ערך כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה, הנסחרים בבורסה בישראל, אג"ח של מדינת ישראל או יחידה בקרן נאמנות פטורה, והחל בשנת המס 2007 כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ששיעור המס עליהם אינו עולה על 20%.
  2. הפסדים הניתנים להעברה בידי נישומים כאמור לעיל, ממכירת ניירות ערך זרים כהגדרתם בסעיף 105יא לפקודה כנוסחו לפני ביטולו בתיקון מס' מס' 147, שנוצרו לפני שנת 2006, ניתנים לקיזוז בשנת 2006 רק כנגד רווחים ממכירת ניירות ערך שהיו לפני ה-1.1.2006 ניירות ערך זרים, והחל בשנת המס 2007 כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך ששיעור המס עליהם אינו עולה על 20%.
  3. הפסד ראלי מניירות ערך לפי סעיף 6 לחוק התיאומים בידי נישומים שסעיף זה חל עליהם, שלא קוזז עד ליום 1.1.2006, ניתן לקיזוז החל משנת 2006 ואילך רק כנגד רווח מניירות ערך הנסחרים בבורסה (לרבות בורסה בחו"ל).

 

 

  1. להלן טבלה המרכזת את הוראות המעבר:

 

.

סוג ההפסד המועבר

2006

2007 ואילך

יחידים וחברות שהוראות סעיף 6 לחוק התיאומים לא חלות בקביעת הכנסתם

הפסדים ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, שנוצרו בשנות המס 2003-2005

ניתן לקזז רק כנגד רווח ממכירת נייר ערך (כהגדרתו בסעיף 88) הנסחר בבורסה בישראל, איגרת חוב של מדינת ישראל או יחידה בקרן נאמנות פטורה

ניתן לקזז כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך, ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%

הפסדים ממכירת ניירות ערך זרים כהגדרתם בסעיף 105יא שנוצרו לפני ה- 1.1.2006 וטרם קוזזו

ניתן לקזז רק כנגד רווח הון ממכירת נייר ערך שהיה לפני ה-1.1.2006 נייר ערך זר

ניתן לקזז כנגד רווח במכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 20%

חברות שהוחלו עליהן הוראות סעיף 6 לחוק התיאומים

הפסד ריאלי מניירות ערך כהגדרתו בסעיף 6 לחוק התיאומים שנוצר לפני
ה- 1.1.2006 וטרם קוזז

ניתן לקיזוז רק כנגד הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה

ניתן לקיזוז רק כנגד הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה