מדריך היערכות במסים

14.3.2 הפסד ריאלי

מאחר והוראות סעיף 92 לפקודה עוסקות ב"הפסד הון" המוגדר במסגרת סעיף 88 לפקודה כ"סכום שבו עולה יתרת המחיר המקורי על התמורה", הרי שהפסד הון זה הניתן לקיזוז, הינו ההפסד הנומינלי שנוצר לנישום ולא "ההפסד הריאלי".

סעיף 9(ג) לחוק התיאומים, בנוסף להוראות בדבר תיאום ההפסדים, קובע הוראות בדבר אופן חישוב הפסד ריאלי. יצויין כי על פי הוראות הסעיף, ניתן לדרוש הפסד ריאלי רק בגין נכס בר פחת שאינו רכב פרטי או בניין שחל עליו חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981.

החל משנת המס 2006, תוקן סעיף 9(ג) לחוק התיאומים ונקבע כי ההפסד הריאלי יחושב אף לגבי ניירות ערך בידי נישום המחיל את הוראות פרק ב' לחוק התיאומים בשל אינפלציה, בקביעת הכנסתו החייבת. לפיכך, החל משנת 2006 יחושב הפסד ריאלי גם בגין ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה בידי נישום כאמור.

יצוין כי עד וכולל שנת 2005, ההפסד הריאלי בגין ניירות ערך הותר במסגרת סעיף 6 לחוק התיאומים, רק בגין ניירות ערך הנסחרים בבורסה.

יודגש כי עם ביטולו של חוק התיאומים כאמור לא ניתן יהיה להכיר בהפסדים ריאלים כפי שהיה עד עתה במסגרת סעיף 9 לחוק התיאומים. עם זאת, הוראות המעבר שנקבעו בתיקון מס' 20 הותירו על כנן את הוראותיו של סעיף 9(ג) לחוק התיאומים עד לתום שנת המס 2007, ובהתאם עבור נכסים שהיו לנישום עד תום שנת מס זו יחושבו הפסדים ריאלים, כאשר התיאום למדד יעשה אף הוא עד תום שנת המס 2007. בהתאם לאמור, כל חישוב של הפסד בגין נכסים שנרכשו החל משנת המס 2008 יוותר בערכו הנומינלי.