מדריך היערכות במסים

14.3.1 תיאום הפסדים

עד ה-1 בינואר 2008 קבע סעיף 9 לחוק התיאומים, כי הפסדים משנים קודמות של נישום לעניין פרק ב' לחוק התיאומים, הניתנים לקיזוז על פי הפקודה, למעט חריגים מסוימים, יתואמו בשנה שאליה הועברו לפי שיעור עליית המדד באותה שנה.

יחד עם זאת, לאור ביטולו של חוק התיאומים, ושל סעיף 9 בפרט, נקבע כי הפסדים שנצברו עד וכולל שנת המס 2007 יתואמו עד ה-31.12.2007. מנקודה זו ואילך, סכום ההפסדים שנצברו יועברו בערכם הנומינלי.

לעניין הטיפול בהפסדים מועברים עד לתום שנת 2007 ראה מדריך המס לשנת 2008.