מדריך היערכות במסים

14.21  קיזוז הפסדים לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי – עב"ל 41795-01-20

בפסק הדין עב"ל 41795-01-20 שניתן ביום 19 באפריל 2021 נידונה השאלה- מה הדין במקרה שלעובד עצמאי שמקבל תגמול מילואים נוצר הפסד מעסק? האם הוא זכאי לקזז את ההפסד כנגד ההכנסה מתגמול המילואים בעניין דמי ביטוח לאומי?

בית הדין הארצי לעבודה (להלן: "בית הדין") קבע כי הרעיון שמאחורי תגמול המילואים הוא פיצוי המהווה תחליף להכנסה. יכולים להיות פערים בין ההכנסה בדיני המס לבין ההכנסה בדיני הביטוח הלאומי למרות השאיפה להתאמה ביניהם. בית הדין מציין את המוגדר 'הכנסה חייבת' בסעיף 1 לפקודה כך: "הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין". במקביל, בסעיף 345(ב) לחוק הביטוח הלאומי נקבע כי "על פי השומה הסופית של ההכנסה כאמור לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה".

 "באופן קונקרטי, ומבלי למצות, נציין כי אחד ההבדלים בעקרונות התחשיביים בין דיני המס לחוק הביטוח הלאומי, הוא באפשרות קיזוז ההפסדים. בדיני המס הוסדרה אפשרות קיזוז ההפסד הפירותי בסעיף 28 לפקודה תוך התייחסות לקיזוז הפסד בשנת מס נתונה (סעיף 28(א) לפקודה) והפסד מועבר משנים קודמות (סעיף 28(ב) לפקודה), והכל בתנאים ובסייגים הקבועים בסעיף האמור. איננו מוצאים מקום להתייחס בערעור זה למלוא היקפה של סוגית קיזוז ההפסדים בדיני הביטוח הלאומי" 

הערעור נדחה.

בית הדין אף עסק בשאלה האם ובאילו נסיבות כן ניתן לסווג את תגמולי המילואים לצורך דיני הביטוח הלאומי- "בנסיבות העניין המיוחדות" תגמול המילואים מהווה מקור הכנסה שונה ועצמאי מהכנסות המערער לפי סעיף 2(1) לפקודה ועל-כן בדין נקבע שאין בידי המערער לקזז מהכנסתו מתגמולי המילואים את הפסדי עסקו בהתאם להלכת ברנס (עב"ל 34791-12-14). "זאת, מבלי שנדרש למלוא השאלות הכרוכות בקיזוז הפסדים עסקיים לצורך קביעת ההכנסה החייבת בתשלום דמי ביטוח".

הכנסה עקב תגמול מילואים אינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק הביטוח הלאומי.