מדריך היערכות במסים

 

14.20 קיזוז הפסדי הון מחו"ל – ע"מ 54138-04-15 סקמסקי נ' פקיד שומה ירושלים  1

אחת מבין המחלוקות שנדונו במסגרת פסק הדין, הינן ביחס לפירושן של הוראות סעיף 92(א) לפקודת מס הכנסה. הוראות הסעיף עניינן בקיזוז הפסד הון שוטף ובכלל זה שמקורו בניירות ערך. המחלוקת בפסק הדין הינה ביחס לאופן פרשונתן של הוראות הסעיף ביחס לקיזוז הפסדי הון.

השופט ציין כי ניתן מבחינת פרשנותן המילולית של הוראות הסעיף לפרש אותן הן כטענתן של המערערים, אשר טענו כי אין חובה לקזז הפסד הון ממכירת ניירות ערך מחו"ל כנגד כל סוגי הכנסות מחו"ל, אלא רק כנגד רווח הון מחו"ל. אולם, ניתן גם לפרש את הוראות הסעיף כטענתו של המשיב כי קודם לקיזוז הפסד ההון מניירות ערך בחו"ל כנגד רווח הון מניירות ערך בישראל, נדרש היה לקזז כנגד ריבית ודיבידנד מניירות ערך בחו"ל. כלומר, ניתן לראות את הוראות הסעיף בשתי פנים, ומכאן המחלוקת הנובעת בפסק דין זה.

פסיקת בית המשפט

השופט דורות קבע כי יש חשיבות לתכלית החקיקה וממנה, ובכללה דברי נציג רשות המיסים בוועדת הכספים של הכנסת. בדיון שהתקיים ביחס להצעת חוק לתיקון 147, עולה כי ככל הנראה יש לקזז את הפסדי ההון מניירות ערך בחו"ל כנגד ריבית ודיבידנד מחו"ל.

אולם, ניתן היה לתת לכך ביטוי מפורש בהוראות הפקודה ולא כך היה ולכן האמור אינו חד משמעי.

כיוון שלא ניתן ביטוי במפורש בהוראות הפקודה לקיזוז הפסדי ההון מניירות ערך בחו"ל, קודם, כנגד ריבית ודיבידנד מחו"ל הרי שניתן לקבל גם את הטענה מנוגדת לכך. כלומר, אין להעמיד את המחוקק כמי שעשה "מלאכת חשיבה" בניסוח הוראות הדין הנוגעות למיסוי. הערעור התקבל.