מדריך היערכות במסים

14.2.6 סיכום קיזוז הפסדים שנוצרו בחו"ל

להלן תרשים זרימה המסכם את האמור לעיל. יודגש כי תרשים הזרימה מתייחס רק לסדר קיזוז כל סוג הפסד בנפרד כנגד סוגי ההכנסות השונות, בהתעלם מהכדאיות, העשויה להיות לקיזוז סוג הפסד אחד קודם לקיזוז סוג הפסד אחר, בהתחשב בסוגי ההכנסות השונות ובשיעורי המס המוטלים עליהן.

 

Capture