מדריך היערכות במסים

14.2.5 קיזוז הפסד הון מחו"ל

הפסד הון במכירת נכס בחו"ל (למעט הפסד הון בשוק ההון), שנוצר החל מיום 1.1.2003 ואשר אילו היה רווח הון היה מתחייב במס בישראל, יקוזז תחילה כנגד רווחי הון מחו"ל (תחילה כנגד רווח ההון הריאלי ולאחר מכן כנגד הסכום האינפלציוני החייב, שמקורם בחו"ל), והיתרה תקוזז כנגד רווח הון או שבח מקרקעין בישראל באותה שנה (תחילה כנגד רווח ההון הריאלי ולאחר מכן כנגד הסכום האינפלציוני החייב, שמקורם בישראל).

יתרת הפסד כאמור שלא קוזזה, תהא ניתנת לקיזוז בשנים הבאות בזו אחר זו, ללא מגבלת שנים, כנגד רווח הון או שבח, ובלבד שבכל שנה תקוזז היתרה תחילה כנגד רווח הון בחו"ל, כמוסבר לעיל.

יודגש כי תחולת סדר קיזוז הפסד שנוצר בחו"ל תקפה רק לגבי הפסד שנוצר ביום 1.1.2003 ואילך.

יצויין כי רווח ההון הריאלי יתקזז ביחס של 1:1 כנגד הפסד הוני כאמור. לעומת זאת, רווח אינפלציוני חייב (שנצבר עד ליום 31.12.1993) יתקזז ביחס של 1:3.5 כנגד הפסד הוני כאמור.