מדריך היערכות במסים

14.2.4  קיזוז הפסד עסקי מעסק בחו"ל, שהשליטה עליו וניהולו מופעלים מישראל

הקיזוז של הפסד מעסק בחו"ל, שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל (להלן: "העסק הנשלט"), בידי תושב ישראל, יהיה בהתאם לאמור להלן:

שלב א' ו-ב' –    ראה שלבים א' ו-ב' בסעיף 14.2.3 לעיל;

שלב ג' –           לגבי יתרת ההפסד מהעסק הנשלט, ניתן לבקש את קיזוזו כנגד הכנסה חייבת שהופקה או שנצמחה בישראל באותה שנת מס (מכל מקור שהוא);

שלב ד' –           אם נותרה יתרת הפסד לאחר קיזוז כאמור בשלב ג', היא תועבר לשנים הבאות, ותקוזז כנגד הכנסה מעסק או ממשלח יד בחו"ל;

שלב ה' –           בכל שנה, אם נותרה יתרת הפסד לאחר קיזוז כאמור בשלב ד', היא תקוזז אם בחר זאת הנישום, כנגד הכנסות מעסק או ממשלח יד בישראל, לרבות רווח הון או שבח בעסק או במשלח יד.

יודגש כי בסעיף 207ד לפקודה נקבע, כי במידה ובוצע קיזוז הפסד מעסק נשלט כנגד הכנסה חייבת שהופקה או שנצמחה בישראל, כאמור בשלבים ג' ו-ד', לא יינתן בישראל זיכוי ממס זר כנגד מסי ישראל שבהם חייב הנישום על ההכנסה החייבת שהייתה לו מעסק מחוץ לישראל, בשנתיים שקדמו לשנת המס שבה קוזז ההפסד ובחמש השנים שלאחריה, בזו אחר זו, עד לגובה ההפסד שקוזז כאמור. שומות הנישום יתוקנו בהתאם.

יצויין כי חוזר מס הכנסה מס' 4/2002 מפרט את הקווים המנחים לקביעה האם עסק נשלט ומנוהל מישראל.