מדריך היערכות במסים

14.2.3 קיזוז הפסדים מעסק בחו"ל (שאינו נשלט ומנוהל מישראל) או ממשלח יד בחו"ל

הפסד שהיה לתושב ישראל בעסק (שאינו נשלט ומנוהל מישראל) או במשלח יד, מחוץ לישראל, יחולו לגביו ההוראות הבאות:

שלב א' –    יקוזז תחילה כנגד ההכנסה החייבת באותה שנת מס מעסק או ממשלח יד מחו"ל, לרבות רווח הון בעסק או במשלח יד בחו"ל;

שלב ב' –    יתרת ההפסד תקוזז כנגד הכנסה פאסיבית חייבת מחו"ל (שנותרה באותה שנה לאחר קיזוז כאמור בסעיף 14.2.2 לעיל);

יחד עם זאת, נקבע כאמור לעיל, כי אם ביקש זאת הנישום, לא יקוזז הפסד כאמור כנגד רווח הון, ריבית או דיבידנד כל עוד שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 25% (עד שנת 2012 האמור חל ביחס להכנסות כאמור ששיעור המס החל בגינם לא עלה על 20%).

שלב ג' –     היה ונותרה יתרת הפסד היא תועבר לשנים הבאות, בזו אחר זו, ותקוזז כנגד הכנסה מעסק או ממשלח יד בחו"ל, לרבות רווח הון בעסק או במשלח יד בחו"ל.