מדריך היערכות במסים

14.16  קיזוז הפסדים שנוצרו בישראל כנגד ההכנסה מחו"ל לפני חישוב המס בישראל על אותה הכנסה (ע"מ 14-02-48642 אמות השקעה נ' פקיד שומה למפעלים גדולים)

למערערת חברת בת בקנדה הפועלת בתחום נדל"ן מניב. חברת הבת רכשה נכס בקנדה, הפיקה דמי שכירות ומכרה את הנכס ברווח בשנת 2007. בגין הרווח שילמה חברת הבת מס קנדי. מתוך הרווח חילקה חברת הבת בשנת 2008 דיבידנד למערערת. מסכום הדיבידנד נוכה מס קנדי במקור. באותה שנה הצהירה המערערת על הפסד עסקי שוטף בישראל שאף הוסכם עליו עם פקיד השומה. המערערת בחרה להתמסות על הדיבידנד שחולק לה במסלול מיסוי עקיף בהתאם לסעיף 126(ג) ללא שימוש בהפסד העסקי השוטף שנוצר לה. המשיב טען כי יש לקזז תחילה את ההפסד העסקי השוטף בישראל מהכנסות הדיבידנד מחו"ל ולאחר מכן להפעיל את מסלול הזיכוי העקיף. יש לציין כי בכל מקרה לא נוצרת חבות במס בישראל בגין הכנסות הדיבידנד אבל לשיטת המערערת ההפסד העסקי יועבר לשנה הבאה ולשיטת המשיב ההפסד העסקי נוצל.

בית המשפט המחוזי קבע כי לנישום למעשה לא ניתנה הסמכות בפקודת מס הכנסה לנהל את הפסדיו או את עיתוי הקיזוז ועליו לפעול על פי הוראות פקודת מס הכנסה שלפיהן יש לקזז תחילה את ההפסד העסקי. "לאור כל הנימוקים הנ"ל עמדת המערערת איננה מתקבלת. ראינו כי זיכויים בגין מסי חוץ ניתנים מכוח סעיף 200א לפקודה כנגד "מסי ישראל לפי פקודה זו" ומסים אלה מחושבים בהתאם למכלול שלם ומשולב של הוראות החוק לרבות אלו שעניינן קיזוז הפסדים".