מדריך היערכות במסים

14.15 לא ניתן לקזז הפסדים שנצברו בחברה העוסקת בתפירה כנגד הכנסות  מפעילות שותפות במשרד רואה החשבון של בעל החברה (ע"מ 44369/15 חברת זאב שטיינר רואי חשבון ואח' נ' פקיד שומה באר שבע)

פסק הדין קבע כי העברת מניות בין בני זוג, העברת זכות בשותפות לחברה בשליטת אותו שותף והשאת רווחים לחברה – ייחשבו כל אלה כעסקאות מלאכותיות.

העובדות

בחברה העוסקת בתפירה נצברו הפסדים. בן הזוג היה בעבר בעל 51% מהמניות. בעל המניות האחר עזב את החברה בעקבות סכסוך והחברה ביצעה רכישה עצמית של מניותיו. בן הזוג העביר לבת זוגו את מלוא המניות והוא היה שותף בשותפות רואי חשבון.  בת הזוג העבירה לבעלה את מלוא מניות החברה בפטור ממס בהעברה בין קרובים. שם החברה שונה ל"חברת זאב שטיינר רואי חשבון ואח' (להלן:"החברה"). בהמשך העביר הבעל את זכותו בשותפות "שטיינר חילי ושות' לחברה, כמו כן, הבעל השכיר את המוניטין שצבר בשותפות לחברה. רווחי השותפות עלו לחברה והתקזזו כנגד הפסדי העבר.

הסוגיות המשפטיות

המערער ביקש לקזז את הפסדי החברה הצבורים כנגד רווחי השותפות הנובעים מזכות השותפות אשר בבעלות החברה.

פקיד השומה סירב לקזז שכן לטענתו מדובר ברצף פעולות אשר מהוות עסקה מלאכותית בהתאם לסעיף 86(א) לפקודה.

 

 

 

פסיקת בית המשפט

בית המשפט המחוזי קבע כי על פי פס"ד רובנשטיין, עסקה יכולה להיות מורכבת מרצף של פעולות ונסיבות. נטל ההוכחה כי מדובר בעסקה מלאכותית מוטל על פקיד השומה.

לעניין העברת המניות נקבע כי מאחר ולא נראה טעם כלכלי או עסקי יש לקבל את עמדת פקיד השומה ולחייב את העברת המניות כעסקה חייבת.

לעניין קיזוז ההפסדים מהמתפרה שמומנו על ידי בעל המניות הרוכש, גם לאחר שינוי בתחום פעילותה של החברה, בהתאם להלכת בן ארי, נקבע כי ההפסדים נוצרו בתקופת החזקת בת הזוג במניות  והרוכש הינו בן הזוג, לכן ההלכה אינה חלה במקרה זה. נקבע כי המונח "אדם אחד" בסעיף 28(א) אינו כולל את בת זוגו של אותו אדם.

לעניין העברת הזכות בשותפות והשכרת המוניטין לחברה, קבע השופט כי יש לראות בהעברה זו כמכירת זכויותיו של המערער בשותפות לחברה.

לאחר ניתוח מפורט, מסכם השופט כי היות ולא נראה טעם כלכלי ומסחרי במכלול הפעולות שנעשו על ידי הנישום, מדובר בעסקה מלאכותית.

העברת המניות בין בני זוג חויבה במס, ולא הותר קיזוז הפסדים מועברים בחברה המועברת.