מדריך היערכות במסים

14.14 לא ניתן להוריש הפסדים לצורכי מס (ע"מ 41641/14 בנימין ואורי שרגא נ' פקיד שומה חולון מיום 8.11.2015)

פסק דין זה אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב, דן בשאלה האם עסק שבו הפסדים עסקיים מועברים אשר נישום יורש מחזיק בו, ניתנים לקיזוז כנגד רווח הון שיופק בידי היורש על ידי מכירת נכס אשר שימש בעסק.

העובדות

המנוחה רוזה שרגא ניהלה במשך שנים עסק אשר היה ממוקם בבניין שבבעלותה. העסק צבר הפסדים לצורכי מס. כאשר הלכה לעולמה, ילדיה ירשו את הבניין, ולאחר זמן קצר נסגר העסק ונמכר הבניין. ממכירת הבניין נוצר רווח הון – שבח .

הסוגיות המשפטיות

המערערים ביקשו לקזז את ההפסד העסקי המועבר שהיה בידי המנוחה כנגד השבח שנוצר ממכירת הבניין.

פקיד השומה סרב לקזז בטענה כי הוראות סעיף 28 לפקודה מאפשרות קיזוז הפסדיו של אדם אך ורק כנגד הכנסותיו שלו עצמו.    

פסיקת בית המשפט

כבוד השופט ה' קירש פסק כי לא ניתן להוריש ולרשת הפסדים לצורכי מס. נוסף על כך, לא ניתן להוריש ולרשת הפסדים מעסק מסוים ככל שההפסדים יקוזזו כנגד רווח הון שיופק בידי יורשים ממכירת נכס אשר שימש באותו עסק.

לאחר ניתוח מפורט, מסכם השופט קירש בהתאם לסעיף 120 לפקודה כי עד למועד פטירתו של אדם מקורות ההכנסה וההכנסות הנובעות מהם שייכות לו, וההכנסות נישומות על שמו. מרגע הפטירה ההכנסות הנובעות מאותם מקורות שייכות ליורשים עצמם והם נישומים בגינן.

בתאריך 10/5/2017 הוגש ערעור על ידי האחים, לאחר דיון ושמיעת הטיעונים חזרו האחים מהגשת הערעור, וזאת לאחר הצעת השופטים עקב עמדתם בהקשר להוראות סעיף 28 הנוקטת במונח "אותו אדם" אינה כוללת את יורשיו של האדם.