מדריך היערכות במסים

14.12 קיזוז הפסד עסקי מועבר כנגד רווח מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי (ע"מ 46960/13 ספידי לינק בע"מ נ' פקיד שומה תל-אביב 5)

פסק הדין זה מיום 5.7.2015 אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים דן בשאלה האם נישום אשר לו הפסדים מועברים הנובעים מעסקיו בעבר יוכל לקזזם כנגד הכנסה שוטפת הנובעת מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.

העובדות

חברת ספידי – לינק בע"מ (להלן: "המערערת") עסקה בשנים 2000-2006 בהקמה וניהול של מרכזי גלישה באינטרנט מסוג "אינטרנט קפה". העסק האמור לא צלח והחברה נותרה עם הפסדים עסקיים. לאחר תקופה ללא פעילות ביצעה המערערת בשנת 2009 שתי עסקאות תיווך במקרקעין, אשר מהן נבעו לה הכנסות.

הסוגיות המשפטיות

המערערת ביקשה לקזז את הכנסותיה מעסקאות התיווך, המסווגות לטענתה כהכנסות עסקיות, כנגד הפסדיה המועברים לצורך קביעת הכנסתה החייבת.

פקיד השומה סרב לקזז את הפסדיה המועברים של המערערת שכן לטענתו פעילות התיווך של המערערת לא עולה לכדי עסק, אלא לכדי עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, ולכן הפסד כאמור לא ניתן לקיזוז כנגד רווח מעסקת אקראי.  

פסיקת בית המשפט

כבוד השופט ה' קירש פסל את טענותיו של פקיד השומה. אכן נקבע בפסק הדין כי פעילות התיווך שביצעה המערערת לא עולה לכדי עסק, אך אין הדבר אומר כי אין ביכולתה לקזז הפסד עסקי מועבר כנגד הכנסות שמקורן בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.

לאחר ניתוח מפורט, מסכם השופט קירש בסעיף 121 לפסק הדין כי "יש לפרש את סעיף 28(ב) באופן המתיר… קיזוז הפסד עסקי מועבר כנגד רווח מעסקה בעלת אופי מסחרי (ועסקאות אקראי בכלל). …כל תוצאה אחרת הייתה מובילה לעיוות כלכלי…".

נפסק כי פעילות התיווך תיחשב לעסקה בעלת אופי מסחרי וניתן לקזז את ההפסד העסקי המועבר כנגד הכנסות מפעילות זו.