מדריך היערכות במסים

14.10 קיזוז הפסדים מהשכרה פאסיבית של בניין בישראל משבח שנבע במכירתו

             (הוראות ביצוע מס שבח 21/90 מיום 24 בדצמבר 1990)

  1. כללי

סעיף 28(ח) לפקודה מאפשר קיזוז הפסד שהיה לאדם מהשכרת בניין כנגד הכנסתו מאותו בניין בשנים הבאות.

התעוררה השאלה האם ניתן לקזז הפסד כאמור כאשר אותו אדם מוכר את הבניין ונוצר שבח מאותה מכירה

  1. הוראות לפעולה

הפסד שהיה לאדם מהשכרת בניין שההכנסה ממנו סווגה לפי סעיף 2(6) לפקודה, ניתן לקזז כנגד השבח בעת מכירת אותו בניין.

הוראה זו באה בהתחשב באמור בסעיף 28(י) לפקודה המגדיר "הכנסה חייבת" לעניין זה, ככוללת גם מס שבח מקרקעין, ובהפסד הכלכלי שהמוכר סבל למעשה (סיום ציטוט מהוראת הביצוע פ.ק.).

בהקשר לקיזוז הפסד מהשכרה פאסיבית של בניין בחו"ל – ראה סעיף 14.2.2 לעיל.