מדריך היערכות במסים

 

13.8  פטורים לבעלי הכנסות נמוכות ולגמלאים

בעל הכנסות נמוכות – יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס לא עלתה על 62,880 ש"ח (להלן: "התקרה המוטבת") (בשנת 2019) זכאי לניכוי מיוחד בסך 9,840 ש"ח (בשנת 2019) לשנה כנגד הכנסה מריבית על פיקדונות בנקאיים או תכניות חיסכון. בהקשר זה יודגש כי בהתאם לעמדת רשות המסים בהקשר זה המדובר בפיקדונות בנקאיים או תוכניות חיסכון אשר הופקדו בתאגידים בנקאיים הרשומים בישראל.

אם עלתה ההכנסה על האמור, יהא זכאי היחיד ל"ניכוי מתואם" – ניכוי בגובה הניכוי המותר לאחר שהופחת ממנו הסכום שבו עלתה ההכנסה החייבת על התקרה המוטבת.

גמלאים – תא משפחתי שבו אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן: "גיל פרישת חובה") וביום 1 בינואר 2003 מלאו לאחד מהם 55 שנים זכאי לניכוי בסך של 13,440 ש"ח בשנת 2019 מהכנסתו מריבית על פקדונות בנקאיים או תוכניות חיסכון כאמור לעיל, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.

תא משפחתי שבו שני בני הזוג הגיעו לגיל פרישת חובה, וביום ה-1 בינואר 2003 מלאו להם 55 שנים, יהיה זכאי במקום הניכוי המוזכר לעיל, לניכוי בסך של 16,560 ש"ח בשנת 2019 מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מסך הכנסתו מריבית.

כמו כן, מוענק פטור ממס בגין 35% מסכום "הריבית המזכה" ליחיד שהגיע לגיל פרישה או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה ובלבד שביום 1 בינואר 2003 מלאו להם 55 שנים. סכום "הריבית המזכה" ייחשב כנמוך מבין ההכנסה מריבית או הכנסה מריבית בגובה ההפרש שבין "הקיצבה המזכה" לבין ההכנסה החייבת, בעוד הפטור המירבי של 35% מסך הריבית המזכה לשנת 2019 הינו עומד על 35,616 ש"ח.