מדריך היערכות במסים

13.7.3 הכנסות המשתלמות על מלווה מדינה

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מלווה מדינה) התשס"ה-2004 קובעות פטור ממס על ריבית דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ על מלווה מדינה שאינו במפעל קבע של תושב החוץ בישראל ושאינם מהווים בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה.

לעניין זה נקבע כי "מלווה מדינה" כולל איגרות חוב או מילווה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה מיום 8 במאי 2000 ואילך, הרשומים למסחר בישראל. יובהר כי לתקנות האמורות הוסף תיקון החל מיום 7 בינואר 2011 הקובע כי לצורך קבלת הפטור נדרש כי המועד לפדיון מלווה המדינה עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתו.

ביטול הפטור בעקבות התיקון האמור לגבי מלוות "קצרים" (שמועד פדיונם מתחת ל-13 חודשים) ואשר נרכשו ערב יום התחילה של התיקון האמור (7 ביולי 2011-פ.ק) יבוצע באופן ליניארי יחסית לתקופת צמיחת הריבית/דמי הניכיון/הפרשי ההצמדה.