מדריך היערכות במסים

 

13.7.2 הכנסות ריבית בגין אגרות חוב

בתיקון 169 לפקודה, הוסף סעיף 9(15ד) לפקודה הקובע פטור ממס בעבור ריבית, דמי ניכיון, או הפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ על איגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל, שהנפיק חבר-בני-אדם תושב ישראל, ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל.

לעניין זה נקבע כי "תושב חוץ" הוא מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית, דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה, לפי העניין, למעט אחד מאלה:

(1)        בעל מניות מהותי, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, בחבר-בני-האדם המנפיק;

(2)    קרוב, כהגדרתו בפסקה (3) להגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה, של חבר-בני-האדם המנפיק;

(3)    מי שעובד בחבר-בני-האדם המנפיק, נותן לו שירותים, מוכר לו מוצרים, או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית או דמי הניכיון, לפי העניין, נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין תושב החוץ לבין חבר-בני-האדם המנפיק.

ההוראות כאמור חלות על ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה המשולמים החל מ-1 בינואר 2009 ואילך.