מדריך היערכות במסים

13.7.1  הכנסות ריבית מפיקדון במטבע חוץ

צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון של תושב חוץ), התשס"ג-2002, פוטר ממס הכנסות ריבית מפיקדון במטבע חוץ המשתלמת לתושב חוץ החל מיום 1 בינואר 2003 ואילך. יודגש, כי הפטור האמור חל על פיקדון במטבע חוץ שמקורו בכספים שהובאו מחוץ לישראל.

הפטור יינתן אם התקיימו התנאים המצטברים הבאים:

  1. הפיקדון הינו במטבע חוץ אצל החשב הכללי או בתאגיד בנקאי.
  2. הפיקדון אינו רשום בספרי מפעל הקבע של תושב החוץ בישראל ואינו חייב ברישום כאמור, וההכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד בידיו.
  3. לתושב החוץ אין שותפים בפיקדון שאינם תושבי חוץ.
  4. תושב החוץ הצהיר (בטופס 2402) על היותו תושב חוץ עד תחילת שנת המס או בתוך 14 יום ממועד פתיחתו לראשונה של הפיקדון, כמאוחר. הוראה זו תחול מיום 1 בינואר 2003 (לגבי פיקדון שנפתח לפני 1 בינואר 2003, יצהיר תושב החוץ עד ליום 1 בינואר 2004).
  5. הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי לקרובו של תושב החוץ או לחבר-בני-אדם שתושב החוץ בעל שליטה בו (כהגדרת "קרוב" ו"בעל שליטה" בסעיף 32(9) לפקודה), אם הם תושבי ישראל.

יש לציין כי סעיף 68א לפקודה אשר הוסף במסגרת הרפורמה, קובע כי חבר-בני-אדם תושב חוץ לא יהא זכאי להטבה במס, הנחה או פטור, בשל היותו תושב חוץ אם תושב ישראל הוא בעל שליטה בו או הנהנה או הזכאי, במישרין או בעקיפין, ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של תושב החוץ. "בעל שליטה" הוגדר כבעל מניות המחזיק במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר, למעלה מ-25% באחד או יותר מאמצעי השליטה.