מדריך היערכות במסים

13.6.5 פטור לתושב ישראל לראשונה על הכנסות מריבית על פיקדון במטבע חוץ בישראל

לפי צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002 יוענק פטור ליחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה על הכנסה מריבית מפיקדון במטבע חוץ. הפטור חל על הפקדות במטבע חוץ בתאגיד בנקאי בישראל בהתקיים כל התנאים הבאים:

  1. הכספים הופקדו בפיקדון במטבע חוץ בתאגיד בנקאי, לזמן קבוע שלא יפחת משלושה חודשים.
  2. בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו לתושב החדש מחוץ לישראל לפני שהיה לתושב ישראל.
  3. לא חלפו 20 שנים מיום שהיה לראשונה תושב ישראל.
  4. ההכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד בידי התושב החדש, אינה רשומה בפנקסי חשבונותיו ואינה חייבת ברישום כאמור.
  5. הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי לקרובו של התושב החדש או לחבר-בני-אדם שהתושב החדש הוא בעל שליטה בו, אם הם תושבי ישראל.
  6. הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך 90 ימים מיום העברת הכסף לישראל.
  7. התושב החדש הצהיר בתוך 14 ימים ממועד פתיחתו לראשונה של הפיקדון (בטופס 2402), על היותו יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה.

הוראות אלו חלות על הכנסה מריבית המשתלמת מיום 1 בינואר 2003 ואילך.

צו זה ביטל את צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון חופשי במטבע חוץ), התש"ל-1970.