מדריך היערכות במסים

13.6.4  פטור לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ בישראל

על מנת שלא ייווצר מצב בו יהיה לתושב חוזר תמריץ להשאיר את כספו מחוץ לישראל, בכדי ליהנות מהפטור הקבוע בסעיף 14 לפקודה, הוחלט להעניק פטור גם על ריבית שמקורה בסכומים אותם הפקיד התושב החוזר בפיקדון מטבע חוץ בישראל, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.

צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד-2003, מעניק פטור ממס לתושב חוזר למשך חמש שנים על הכנסותיו מריבית בגין פיקדון במטבע חוץ בתאגיד בנקאי בהתקיים כל התנאים הבאים:

  1. הכספים הופקדו בפיקדון במטבע חוץ בתאגיד בנקאי.
  2. בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו לתושב החוזר מחוץ לישראל, אשר נוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל ובתנאי שמקורם אינו ממכירת נכסים בישראל, שחל במכירתם סעיף 89(ב) לפקודה.
  3. לא חלפו 5 שנים מיום שהיה לתושב חוזר.
  4. הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך 90 ימים מיום העברת הכסף לישראל, לאחר שהיה לתושב חוזר או בעת שהיה תושב חוץ.
  5. ההכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד בידי התושב החוזר אינה רשומה בפנקסי חשבונותיו ואינה חייבת ברישום כאמור.
  6. הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי לקרובו של התושב החוזר.
  7. הריבית משולמת בעבור התקופה שבה זכאי התושב החוזר לפטור על פי תקנות אלו.
  8. התושב החוזר הצהיר בפני התאגיד הבנקאי בתוך 14 ימים ממועד הפקדת הסכומים בפיקדון (בטופס 2409), על היותו תושב חוזר ועל זכאותו לפטור.

הוראות אלו חלות על הכנסה מריבית המשתלמת מיום 1 בינואר 2003 ואילך. לגבי פיקדון של תושב חוזר שחלו עליו הוראות צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון חופשי במטבע חוץ), התש"ל-1970, לפני ה-1 בינואר 2003, יחול הפטור ממס עד תום שנת 2007 או עד תום 10 שנים מיום שהיה לתושב חוזר, לפי המוקדם, אם הצהיר בפני פקיד השומה (בטופס 2409) על היותו תושב חוזר עד ליום 27 בינואר 2004.

על פי חוזר מס הכנסה 2/2005 תושב חוזר אשר לא הצהיר במועדים כאמור בפני התאגיד הבנקאי, מסיבה מוצדקת להנחת דעתו של פקיד השומה, יוכל לתבוע את הפטור ממס במסגרת הדוח השנתי ולצרף את ההצהרה כאמור.