מדריך היערכות במסים

 

13.6.2  הקלות בגין הכנסות פאסיביות – ריבית ודיבידנד

עד לתיקון 168 לפקודה, שנכנס לתוקף החל מיום 1.1.2007, הוענק פטור ממס על הכנסות מריבית, דיבידנד (וכן על קיצבה, תמלוגים ודמי שכירות), שאינן הכנסות מעסק, ואשר מקורן בנכסים מחוץ לישראל אשר היו ליחיד לפני שהיה לתושב ישראל ושנותרו בידיו לאחר שהיה לתושב ישראל לתקופה של חמש שנים מהמועד בו היה לתושב ישראל לראשונה.

הוראות סעיף זה חלו גם על הכנסות של יחיד שהיה "תושב חוזר", מנכסים מחוץ לישראל אשר רכש בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל.

לעניין זה "תושב חוזר" – יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר ששהה דרך קבע מחוץ לישראל במשך שלוש שנים רצופות לפחות לאחר שחדל להיות תושב ישראל. ההגדרה הנ"ל תקפה לגבי יחיד שחדל להיות תושב ישראל לפני 1 בינואר 2010. יחיד אשר חדל להיות תושב ישראל מהמועד האמור ואילך ייחשב ל"תושב חוזר" במידה וישוב לישראל ויהיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות. 

בהתאם לחוזר מ"ה 17/2002, הספירה היא של שנים קלנדריות ולא של שנות מס.

פטור שיש לתת לחלק משנת מס יחושב באופן יחסי על פי חלק השנה בה היה זכאי התושב החדש לפטור, אלא אם ניתן לזהות בוודאות את מועד הפקת ההכנסה.

ביום 16 בספטמבר 2008 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח-2008 (להלן: "תיקון 168") אשר כלל רפורמה רחבה, המעניקה הטבות והקלות במס לתושבים חדשים, לתושבים חוזרים ותיקים ולתושבים חוזרים, ואשר תחולתו נקבעה לגבי חלק מן הסעיפים בו רטרואקטיבית מיום 1.1.2007.

תיקון 168 מרחיב, מפשט ומפרט שורת הקלות ממס ומדיווח, שיחולו על תושבים חדשים, תושבים חוזרים ותיקים ותושבים חוזרים ביחס להכנסותיהם שמופקות מחוץ לישראל כמפורט להלן:

פטור ממס לתקופה של 10 שנים בגין הכנסות מריבית ומדיבידנד – יחיד שהיה תושב ישראל לראשונה ו"תושב חוזר ותיק" (ראה הגדרה להלן) יהיו פטורים ממס במשך 10 שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל על הכנסותיהם מריבית ומדיבידנד (לרבות על הכנסות מעסק, מקיצבה, מתמלוגים, ומדמי שכירות) שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל.

ביחס ל"תושב חוזר" תקופת ההטבות הינה למשך 5 שנים בלבד והינה בין היתר בגין ריבית ודיבידנד שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל וכן הכנסות כאמור שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהם "ניירות ערך מוטבים" (ראה הגדרה להלן).

"תושב חוזר ותיק" – "יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפחות".

"ניירות ערך מוטבים"- ניירות ערך הנסחרים בבורסה שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל, המנוהלים מחשבון במוסד בנקאי, וכן ניירות ערך הנסחרים בבורסה, שרכש התושב החוזר מתוך הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד שמקורם בניירות ערך מוטבים או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות ערך מוטבים, שהופקדה באותו חשבון.

לפירוט הקלות נוספות שנקבעו במסגרת תיקון 168 לפקודה, ראה התייחסותנו בפרק 17 למדריך המס.

עוד יודגש כי במסגרת תיקון 168 נקבעה "תקופת הסתגלות", שהינה תקופה בת שנה אחת מהמועד שבו עלה או שב לישראל יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, אשר בה, לבקשתו, לא ייחשב תושב ישראל לצרכי מס הכנסה.

לאחר תקופת הסתגלות זו, יוכל היחיד לקבל החלטה מושכלת לגבי מקום מושבו. משמעות בחירה בשנת ההסתגלות היא כי היחיד ייחשב לצורכי מס בישראל כתושב חוץ במשך שנה, "שנת ההסתגלות", מיום הגעתו לישראל. בהתאם למפורט בחוזר מס הכנסה 1/2011 להלן השלכות אפשריות לבחירתו של היחיד כאמור הנוגעות לדיונינו בפרק זה-

  1. במהלך שנת ההסתגלות, החזקתו של היחיד בחבר בני אדם, תיחשב כהחזקתו של תושב חוץ באותו חבר, זאת בין היתר, לעניין הגדרת "חברת משקיעי חוץ" ו"חברה בהשקעת חוץ" כמשמעות אותם מונחים בחוק לעידוד השקעות הון, ולעניין הגדרת "חברת משלח יד זרה" שבסעיף 5(5) לפקודה.
  2. יחיד כאמור יהא זכאי במהלך שנת ההסתגלות לפטורים הניתנים לתושב חוץ כגון פטור על רווחי הון לפי סעיף 97( (ב3) לפקודה או פטור לתושב חוץ על הכנסות ריבית מפיקדון בנקאי במטבע חוץ כפי שנקבע בתקנות. לעניין זה ראה סעיף 13.7 להלן.