מדריך היערכות במסים

13.6.1  כללי

תיקונים 132 ו-134 לפקודת מס הכנסה החליפו את שיטת המיסוי הטריטוריאלית אשר היתה נהוגה בישראל וקבעו תחתיה שיטת מיסוי פרסונלית. שינוי זה הכניס לרשת המס הכנסות שהיו עד כה מחוץ לבסיס המס בישראל. הדבר משמעותי במיוחד בכל הנוגע להכנסות פסיביות שמקורן מחוץ לישראל, אשר ערב התיקון חויבו במס רק אם התקבלו בישראל לראשונה.

במסגרת הפקודה נקבעו הקלות המתייחסות להכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל בידי מי שהיו לתושבי ישראל לראשונה (להלן: "תושב חדש"), תושבים חוזרים ותיקים ותושבים חוזרים.