מדריך היערכות במסים

 

13.2.3   מיסוי עסקאות גידור – החלטת מיסוי 5589/15

במסגרת החלטת מיסוי שפורסמה ביום 29 בדצמבר 2015, נקבע כי ההכרה וסיווג ההכנסות וההוצאות מעסקאות הגידור תהא זהה להכרה בהכנסות וההוצאות מהנכסים המגודרים, בין היתר, גם לגבי גידור סיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון ריבית משתנה של אגרות חוב שהונפקו והלוואות שנלקחו. ההכנסות וההוצאות בגין עסקאות הגידור ידווחו לצורכי מס לפי בסיס הדיווח של הנכסים המגודרים )בסיס מצטבר( ויסווגו כהכנסות או הוצאות מימון.

כמו כן, יצויין כי במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.