מדריך היערכות במסים

13.2.1  יחידים תושבי ישראל

החל מיום 1 בינואר 2012, הכנסות ריבית ודמי ניכיון מנכס הצמוד במלואו למדד, בידי יחיד, מתחייבות במס בשיעור שלא יעלה על 25%. יצויין כי עד ליום 31 בדצמבר 2011, שיעור המס שחל על הכנסות מריבית ודמי ניכיון מנכס הצמוד במלואו למדד היה 20%.

לאור העלאת שיעורי המס כאמור החל מיום 1 בינואר 2012, נקבעו הוראות מעבר הקובעות בין היתר כדלקמן:

  • שיעור מס של 25% יחול על ריבית ודמי ניכיון שנצמחו החל מיום 1 בינואר 2012;
  • על תוכניות חיסכון ופיקדונות שאושרו ונפתחו לפני יום פרסומו של תיקון 187 לפקודה (6 בדצמבר 2011- פ.ק) יחולו הוראות כאמור בסעיף (א) לעיל על ריבית שהופקה או שנצמחה לאחר המועד שבו היה ניתן למשוך סכומים מהתכנית או מהפיקדון, בלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, כפי שהוגדרו בתנאי התכנית או הפיקדון;
  • סכום הריבית אשר תחויב במס בשיעור של 25% כאמור תחושב על ידי הכפלת סכום הריבית ששולם, ביחס שבין התקופה שמיום 1 בינואר 2012 עד תום התקופה בשלה נצברה הריבית, לבין התקופה שמן היום שבו החלה צבירת הריבית המשולמת עד יום סיום התקופה שבשלה נצברה.

לעניין שיעורי המס שחלו לפני ה-1 בינואר 2006, וכן הוראות המעבר ביחס לתוכניות חיסכון ופיקדונות שנפתחו לפני ה-1 בינואר 2006, ראה התייחסותנו בפרק 13 למדריך המס לשנת 2009.

 

בהקשר זה "מדד" הינו מדד המחירים לצרכן, וביחס לנכס שערכו צמוד למטבע חוץ או שהוא נקוב במטבע חוץ – שער המטבע.

על הכנסות ריבית מנכס שאינו צמוד למדד, או שהוא צמוד בחלקו לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינו צמוד למדד עד לפדיון או עד להחזר, יחול מס בשיעור של 15%. עם זאת, יחיד יהיה חייב במס על הכנסה מריבית (הן באם הנכס צמוד למדד ובין אם לאו), בהתאם לשיעור המס השולי החל לגבי הכנסתו אם התקיים אחד מאלה:

א.    הריבית היא הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו או שהיא חייבת ברישום כאמור.

ב.         נתבעו הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין הנכס שבשלו משולמת הריבית.

ג.     היחיד הוא עובד בחבר-בני-האדם ששילם את הריבית, או שהוא נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים, או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עמו, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר-בני-האדם.

ד.     הריבית שולמה מקרן השתלמות לפני שחלפו התקופות האמורות בסעיף 9(16א) או (16ב) לפקודה, או ששולמה מקופת גמל לתגמולים וחלו עליה הוראות סעיף 3(ד) לפקודה.

ה.         היחיד הוא "בעל מניות מהותי" בחבר-בני-האדם ששילם את הריבית במועד קבלתה.

ו.          מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

כמו כן, יצויין כי חלק מהכנסתו הכוללת של היחיד ככל שעלתה על סך של 641,880 ש"ח בשנת 2018 יחול מס ייסף על ההכנסות הריבית בשיעור נוסף של 3%.להרחבה בעניין זה ראה פרק 2 למדריך המס.