מדריך היערכות במסים

13.1.9 טבלת סיכום – שיעורי המס החלים על הכנסות מדיבידנד לשנת 2019/2018

להלן טבלה המציגה את שיעורי המס על הכנסות מדיבידנד:

זהות המקבל

מקור חלוקת הדיבידנד

לשנת 2019/2018

יחיד תושב ישראל

דיבידנד מחברה ישראלית או מחברה זרה

25%  או

30% – אם הינו "בעל מניות מהותי"[1]

מפעל מאושר/מוטב/מועדף[2]

0%/15%/20% [3],1,2

חברה משפחתית [4]

אין חיוב 1

חברה תושבת ישראל

דיבידנד מחברה תושבת ישראל

פטור, בכפוף לכך שההכנסות מהן חולק הופקו או נצמחו בישראל ושנתקבלו מחברה החייבת במס חברות

דיבידנד מחברה זרה

 

מס חברות + זיכוי ישיר או

מס חברות + זיכוי עקיף + זיכוי ישיר[5],[6]

מפעל מאושר/מוטב/מועדף 2

20% /15% – 0% 2,3

מוסד ציבורי וקופת גמל

 

פטור על פי סעיף 9(2) לפקודה או

25%

תושב חוץ

דיבידנד מחברה תושבת ישראל

25% או

30% – אם הינו "בעל מניות מהותי" 1,5

מפעל מאושר/מוטב/מועדף2

0%/4%/15%/20% 1,2,3

חברה משפחתית

דיבידנד מחברה תושבת ישראל או מחברה זרה

25% או

30% – אם "בעל מניות מהותי" 1

מפעל מאושר/מוטב/מועדף 2

15%/20% 1,2,3

[1] יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2019 תעלה על 649,560  ש"ח יהא חייב במס נוסף בשיעור של 3% על חלק הכנסתו החייבת העולה על כ-649,560 ש"ח (יובהר כי סכום כאמור מתעדכן  מדי שנה).

[2] בהתאם למסלול הנבחר במסגרת החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 וכתלות במקור הרווחים מהם

  מחולק הדיבידנד. להרחבה בהקשר זה ראה פירוט בפרק 18 למדריך המס.

[3] בגין דיבידנדים המחולקים ממפעלים כפי שמפורטים לעיל שהחוק לעידוד השקעות

  הון חל עליהם.

[4] ההכנסות שחולקו מקורן בתקופה בה החברה חויבה במס כ"חברה משפחתית".

[5] בכפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס ככל שזו קיימת.

[6] כל עוד ההחזקה באמצעי השליטה של החברה הזרה הינה בשיעור של 25% ומעלה.