מדריך היערכות במסים

13.1.8 משיכת כספים על ידי בעל שליטה בחברה שתסווג כדיבידנד

בהקשר זה ראה פרק 4 בנושא הכנסת עבודה בשווה כסף.