מדריך היערכות במסים

13.1.7.1 שיעור המס על דיבידנד מרִווחי מפעל מועדף/מוטב לעובד  במסלול הוני פס"ד קונדויט בע"מ ועופר לוי – ע"מ 12626-01-21, ע"מ 7424-01-23, ע"מ 64585-10-20

פסק הדין ניתן ביום 8.2.2023 על ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד. עניינו של פסק הדין הינו במערער מר עופר לוי (להלן: "המערער") שכיר בחברת התוכנה קונדויט בע"מ (להלן: "המערערת") המערער מר עופר לוי עבד כשכיר אצל המערערת בין השנים 2005-2013. בשנת 2005 אישרה רשות המסים למערעת תוכנית הקצאת אופציות במסלול 102 הוני (להלן: "תכנית 2005"). בשנות-המס נשוא הערעור (2011-2012 ו 2015-2016), חילקה החברה דיבידנדים לבעלי מניותיה, לרבות עובדים, ולרבות המערער, שהחזיקו במניות החברה במסלול 102 הוני. המערערת חילקה דיבידנדים לבעלי המניות עובדים ועובדים לשעבר בשנים 2011,2012,2015,2016 כאשר הנאמן ניכה מסכום הדיבידנד מס במקור בשיעור 15% (בשנת 2016 נוכה מס בשיעור ממוצע של 13.1%). ערעורה הראשון של המערערת ממוקד בשומת המשיב (פקיד-שומה רחובות) בצו לשנת-המס 2015, לפיה שיעור המס החָל בנסיבות העניין הינו 25%, וזאת בהתאם לקבוּע במסלול 102 הוני.

הערעור הנוסף של המערערת עוסק באותן הסוגיות בהתייחס לחלוקת הדיבידנד בשנת-המס 2016.

ואילו ערעורו של המערער ממוקד בשומת המשיב לגביו בצו לשנות-המס 2011, 2012, 2015 ו-2016, בגדרן נקבע, באופן דומה, כי בגין הדיבידנד שהתקבל היה לנַכּוֹת מס בשיעור של 25%. בנוסף, טען המערער להפלייתו לרעה נוכח מדיניות רשות המיסים כפי שהייתה בשעתו, וביחס ליֶתֶר עובדי החברה ואף עובדים אחרים במשק.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, קיבל את הערעורים ודחה את טענות המשיב.

השופט ציין, כי הגם שסעיף 102(ב)(2) לפקודה אינו מתייחס, בוודאי שלא באופן מפורש, לשיעור המס החַל בנסיבות של חלוקת דיבידנד לעובדים שהם בעלי מניות תחת מסלול 102 הוני, אין בכך בהכרח משום "חסר" בחקיקה הדורש השלמה על-ידי בית-המשפט.

לדבריו, הן לשון החוק והן תכליתו תומכות במסקנה לפיה משעה שלא קיים בסעיף 102 הֶסדר ספציפי לגבי מיסוי דיבידנד המתקבל בגין מניות שהוקצו מכוחו של אותו סעיף, יחול ההסדר הקבוע בהוראות דין אחרות הנוגעות לכך; ולפיכך, כשם שבגין מניות "רגילות" יחול שיעור המס על דיבידנד כקבוע בסעיף 125ב לפקודה, דהיינו שיעור מס של 25%, כך ככל שמדובר בדיבידנד המחולק בגין מניות בחברה עליה חל חוק העידוד, יחול שיעור המס הקבוע בסעיף 51ב(ג)(1) לחוק העידוד בנוסחו בתקופות הרלוונטיות, דהיינו שיעור מס של 15%.