מדריך היערכות במסים

13.1.7 דיבידנד ממפעל מאושר/מוטב/מועדף

דיבידנד שנתקבל ממפעל מאושר, מפעל מוטב או מועדף יחויב במס בהתאם למסלול שיבחר במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק לעידוד"). קרי, יחול פטור ממס או מס בשיעור של 15%/20% בידי מקבל הדיבידנד, הן אם נתקבל בידי יחיד תושב ישראל והן אם נתקבל בידי חברה תושבת ישראל. דיבידנד המתקבל בידי תושב חוץ (יחיד או חברה) יהא פטור ממס או חייב במס בשיעור של 4% או 15%/20%, בכפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס הרלוונטית, במידה וקיימת.

להרחבה בעניין זה ראה התייחסותנו בפרק 18 למדריך המס.