מדריך היערכות במסים

13.1.6  תושב חוץ

החל מ-1 בינואר 2012 תושב חוץ (יחיד וחבר בני אדם) חייב במס בישראל בגין הכנסות מדיבידנד שחולקו מרווחים שהופקו או נצמחו בישראל, בשיעור של 25%, למעט אם במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו במהלך שנים-עשר החודשים שקדמו למועד החלוקה, הינו מוגדר כ"בעל מניות מהותי", במקרה זה יחויב במס בשיעור של 30%. יצויין כי שיעור המס שחל עד ליום 1 בינואר 2012 על הכנסות מדיבידנד בידי תושב חוץ שאינו "בעל מניות מהותי" היה 20% ובידי "בעל מניות מהותי" – 25%.

שיעור המס בגין דיבידנד כמפורט לעיל, כפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס, במידה וקיימת עם מדינת התושבות של תושב החוץ.