מדריך היערכות במסים

 

13.1.5 מוסד ציבורי

על פי סעיף 9(2) לפקודה, הכנסה מדיבידנד בידי מוסד ציבורי, רשות מקומית וקופת גמל פטורה ממס.

הפטור איננו חל על הכנסה מדיבידנד ששולמה לגופים הנ"ל על ידי חבר-בני-אדם בשליטתם העוסק בעסק. במקרה זה יחוייב הדיבידנד החל מיום 1 בינואר 2012 במס בשיעור של 25%. בהקשר זה נבקש לציין כי עד ליום 31 בדצמבר 2011 חוייב במס דיבידנד כאמור בשיעור של 20%.