מדריך היערכות במסים

 

13.1.4 דיבידנד חברת מעטים

בהתאם להוראות סעיף 77(א) לפקודה וחוזר מס הכנסה 20/2018, לעניין חברת מעטים, המקיימת את כל התנאים המצטברים הבאים: 1) שלא חילקה 50% לפחות מרווחיה לשנת מס פולית 2) עד תום חמש שנים מאותה שנת מס פלונית 3) רווחיה הנצברים עולים על חמש מיליון ₪ 4) יש בידה לחלק רווחיה או חלק מהם בלי להזיק לקיומו ולפיתוחו של עסקה 5) תוצאת אי-החלוקה היא הימנעות ממס או הפחתת מס. אזי רשאי מנהל רשות המסים לאחר התייעצות עם הועדה הייעודית לעניין זה, ולאחר שניתנה לחברה הזדמנות סבירה להשמיע את דבריה, לתת הוראה לפקיד השומה לקבוע כדלקמן:

לנהוג בחלק של עד 50% מרווחיה לשנת המס, לאחר שהופחת מהם סכום הדיבידנד שחילקה מרווחי אותה שנת מס, כאילו חולקו בתור דיבידנדים.

בכפוף לכך כי לאחר הוראת המנהל לא יפחתו רווחיה הנצברים לתום אותה שנה ולתום  שנת המס שקדמה להוראת המנהל משלושה מיליון ש"ח