מדריך היערכות במסים

13.1.3  חבר-בני-אדם

דיבידנד מחברה תושבת ישראל

סעיף 126(ב) לפקודה קובע כי בחישוב הכנסתו החייבת של חבר-בני-אדם, לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר-בני-אדם אחר החייב במס חברות.

לפיכך וככלל הכנסה מדיבידנד שמקורה מרווחים שהופקו או נצמחו בישראל בידי חברה תושבת ישראל, לא תתחייב במס. יחד עם זאת ראה בהקשר זה פירוט בסעיף 13.1.7 להלן.

דיבידנד מחברה תושבת חוץ

בעת קבלת דיבידנד מחברת תושבת חוץ יכולה חברה תושבת ישראל לבחור באחד משני מסלולי חיוב במס (במידה ועומדת בתנאים) בגין דיבידנד שקיבלה בשל החזקתה בחברה הזרה מחלקת הדיבידנד:

(1)   חיוב במס בשיעור של מס חברות (23% נכון לשנת 2018) על הכנסותיה מדיבידנד שנתקבל מחברה זרה וקבלת זיכוי בגין מס שנוכה במקור;

            או

(2)   חיוב במס חברות (23%, נכון לשנת 2018) ביחס לסכום ההכנסה מהדיבידנד בתוספת מס ששולם על ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד וקבלת זיכוי ישיר בגין מס שנוכה במקור וזיכוי עקיף בגין מס החברות ששולם בחו"ל בגין ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד.

החלופה השנייה אפשרית רק במידה וההחזקה באמצעי השליטה של החברה הזרה הינה בשיעור של 25% ומעלה, ובמקרה בו הזיכוי מתבקש לגבי מיסים אשר שולמו ברמת חברה נכדה בחו"ל, אזי נדרש כי החברה הבת תחזיק בחברה הנכדה בשיעור של 50% לפחות. הזיכוי העקיף מתקבל רק עד רמה של חברת בת זרה וחברה נכדה זרה.

דיבידנד בידי חברה משפחתית

בהתאם להוראות תיקון 187 לפקודה דיבידנד בידי חברה משפחתית חייב במס, החל מיום 1 בינואר 2012, בשיעור של 25%, ואולם אם היה הנישום, כמשמעותו בסעיף 64א לפקודה, "בעל מניות מהותי", במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד, יהא הדיבידנד חייב במס בשיעור של 30%.