מדריך היערכות במסים

13.1.2  יחיד

א.   הכנסות מדיבידנד

החל מיום 1 בינואר 2012, שיעור המס החל על הכנסות מדיבידנד בידי יחיד שאינו "בעל מניות מהותי" הינו 25%. שיעור המס החל לגבי הכנסות מדיבידנד בידי יחיד, שהיה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשניים עשר החודשים שקדמו לו "בעל מניות מהותי" (ראה הגדרה להלן) הינו בשיעור של 30%. שיעור המס שחל עד ליום 31 בדצמבר 2011 על הכנסות מדיבידנד בידי יחיד שאינו "בעל מניות מהותי" היה 20% ובידי יחיד שהיה "בעל מניות מהותי" – 25%.

כמו כן יצויין כי, החל מיום 1 בינואר 2013 יחיד אשר קיימת לו "הכנסה החייבת במס נוסף" (הכנסה העולה על סכום, אשר לשנת 2018 נקבע על 641,880 ש"ח, כאשר סכום זה מתעדכן מדי שנה) חייב בגין הכנסה זו במס נוסף בשיעור של 3% (חלף מס ייסף בשיעור 2% שחל עד סוף שנת 2016) על חלק הכנסתו החייבת כאמור.

להרחבה בעניין זה ראה פרק 2 למדריך המס.

לעניין זה, "בעל מניות מהותי" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם.

"יחד עם אחר" – יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בעניינים מהותיים של חבר-בני-האדם, במישרין או בעקיפין.

"קרוב" – כל אחד מאלה:

 1. בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;
 2. צאצא של אח או אחות, אח או אחות של הורה;
 3. חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו. לעניין הגדרה זו, "החזקה" – במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר,
  ב- 25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;
 4. נאמן כהגדרתו בסעיף 75ג לפקודה, לגבי היוצר בנאמנות תושבי ישראל או בנאמנות הדירה וכן נאמן לגבי נהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או בנאמנות לפי צוואה.

"אמצעי שליטה" בחבר-בני-אדם – כל אחת מאלה:

 1. הזכות לרווחים;
 2. הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, או בעלי תפקידים דומים בחבר-בני-אדם אחר;
 3. זכות הצבעה באסיפה כללית בחברה, או בגוף מקביל בחבר-בני-אדם אחר;
 4. הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק;
 5. הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות בפסקאות 1 עד 4 על הדרך להפעלת זכותו.

ב.   חלוקת רווחים מקרן נאמנות

החל מיום 1 בינואר 2012 שיעור המס החל על הכנסות של יחיד מדיבידנד שמקורו בקרן נאמנות הינו כדלקמן:

 1. רווחים שחולקו מקרן נאמנות חייבת פטורים ממס, ובלבד שההכנסה בידי היחיד אינה מהווה הכנסה מעסק או ממשלח יד.
 2. רווחים שחולקו מקרן נאמנות פטורה חייבים במס בשיעור של 25%, ובלבד שההכנסה בידי היחיד אינה מהווה הכנסה מעסק או ממשלח יד.

ג.   דיבידנד מחברה משפחתית

דיבידנד המתקבל מחברה משפחתית, אינו חייב במס בידי בעלי המניות, ובכפוף לכך שחולק מהכנסות שחויבו במס בתקופה שבה החברה סווגה כחברה משפחתית. בהקשר זה ראה פרק 19 למדריך המס.