מדריך היערכות במסים

13.1.1  כללי

ככלל דיני החברות מגדירים "חלוקה מותרת" כחלוקה המבוצעת מתוך רווחיה של חברה המחלקת דיבידנד ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה לעמוד בהתחייבויותיה. בפקודת מס הכנסה מאידך, לא קיימת הגדרה למושג "דיבידנד" ולפיכך אין קביעה בפקודה ביחס לרווחים אותם ניתן לחלק כדיבידנד לצרכי מס שכן לרוב הרווח החשבונאי אינו תואם את הרווח לצרכי מס. כפועל יוצא מן האמור חברה עשויה לחלק דיבידנד מתוך רווחים אשר הלכה למעשה לא התחייבו במס בידי החברה. התייחסות לסוגיה האמורה ראה סעיף 13.1.9 להלן.