מדריך היערכות במסים

12.9    פטור ממס רווח הון לתושב חוץ בגין השקעתו בחברת מו"פ (שלא  באמצעות קרן הון סיכון)

במסגרת תיקון 132 לפקודה הוסף סעיף 97(ב1) לפקודה אשר המעניק לתושב חוץ פטור ממס רווח הון בגין מכירת מניה, שהוקצתה לו בשנת 2003 ואילך, בחברה אשר במועד ההקצאה הייתה חברה עתירת מחקר ופיתוח, תמורת השקעתו הכספית בה.

בחוזר מס הכנסה 23/2002 הודגש כי הפטור ממס יינתן בתנאי שהקצאת המניות לתושב החוץ, תהא תמורת השקעתו הכספית בחברה, משמע, תושב החוץ השקיע בחברה מזומן בתמורה לקבלת המניות.

כמו כן הובהר באותו חוזר, כי הפטור יינתן במקרים בהם בכל התקופה, ממועד ההקצאה ועד מועד המכירה, החברה אכן הייתה חברה עתירת מחקר ופיתוח.

לעניין זה, חברה עתירת מחקר ופיתוח הינה כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ"ד-1994, שהינה תושבת ישראל.

בעניין זה ראוי להוסיף שהפטור חל בין אם מדובר במשקיע חוץ ממדינת אמנה, ובין אם לאו וללא מגבלת שיעורי החזקה בחברה.

בעקבות תיקון 169 לפקודה בוטלו הוראות סעיף 97(ב1) לפקודה על מכירת ניירות ערך או זכות שיום רכישתם הינו מיום 1.1.2009 ואילך.