מדריך היערכות במסים

 

12.8.6   טבלה מרכזת

להלן תובא טבלה המרכזת את המסלולים העומדים בפני היחיד שחלות עליו הוראות סעיף 101 לפקודה ואת חבות המס בהתאם למסלולים אלה לגבי מכירות שנעשו החל מ-1 בינואר 2006 ואילך:

רישום המניות לפני 1.1.2003

חלופה א'

חלופה ב'

חלופה ג'

חיוב בעל המניות ביום הרישום

חיוב בעל המניות ביום המכירה בפועל לפי המחיר ביום הרישום

חיוב בעל המניות ביום המכירה בפועל

 

רווח הון מיום הרכישה ועד ליום הרישום

 

התמורה תקבע על פי השווי ביום הרישום.

חיוב לפי שיעור המס השולי – עד 50%.

 

התמורה תקבע על פי השווי ביום הרישום.

 

חיוב לפי שיעור המס השולי – עד 50% בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.

התמורה תקבע על פי השווי ביום המכירה.

חישוב לינארי:

עד 31.12.02 – שיעורי מס שולי.

מ- 1.1.03 ועד ליום 31.12.2011- 20%(1).

מיום 1 בינואר 2012 ועד יום המכירה – 25%(2).

רווח ההון מיום הרישום ועד ליום הקובע  (1.1.03)

פטור ממס

פטור ממס

 

רווח ההון מהיום הקובע ועד ליום המכירה בפועל (בהנחה כי זו מתבצעת לאחר יום 1.1.12)

 

חיוב במס בשיעור של 25%(2) מחיר מקורי – יקבע לפי ממוצע ערכה של המניה בבורסה בשלושת ימי המסחר האחרונים בחודש דצמבר 2002.

 

חיוב במס בשיעור של 25%(2) מחיר מקורי – יקבע לפי ממוצע ערכה של המניה בבורסה בשלושת ימי המסחר האחרונים  בחודש דצמבר 2002.

 

(1)         במידה ונדרש הוצאות מימון או שהמוכר הינו "בעל מניות מהותי"- יחול שיעור מס של 25%.

(2)         במידה ונדרשו הוצאות מימון או שהמוכר הינו "בעל מניות מהותי" – יחול שיעור מס של 30%.

 

 

 

רישום המניות לאחר 1.1.2003 ועד ליום 31.12.2005

חלופה א'

חלופה ב'

חלופה ג'

חיוב בעל המניות ביום הרישום

חיוב בעל המניות ביום המכירה בפועל לפי המחיר ביום הרישום

חיוב בעל המניות ביום המכירה בפועל

 

רווח ההון מיום הרכישה ועד לרישום

 

 

התמורה תקבע על פי השווי ביום הרישום.

 

חישוב לינארי:

עד 31.12.02 – שיעורי מס שולי.

מ- 1.1.03 ועד ליום הרישום- 20%(1)

 

 

התמורה תקבע על פי השווי ביום הרישום.

 

חישוב לינארי:

עד 31.12.02 – שיעורי מס שולי.

מ- 1.1.03 ועד ליום הרישום- 20%(1).

 

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

התמורה תקבע על פי השווי ביום המכירה.

חישוב לינארי:

עד 31.12.02 – שיעורי מס שולי.

מ- 1.1.03 ועד ליום 31.12.11- 20%(1).

מיום 1 בינואר 2012 ועד יום המכירה – 25%(2).

רווח ההון מיום הרישום ועד למכירה

שיעור מס של 25%(2).

המחיר המקורי – השווי שנקבע ביום הרישום.

שיעור מס של 25%(2).

המחיר המקורי – השווי שנקבע ביום הרישום.

(1)         במידה ונדרש הוצאות מימון או שהמוכר הינו "בעל מניות מהותי"- יחול שיעור מס של 25%.

(2)         במידה ונדרשו הוצאות מימון או שהמוכר הינו "בעל מניות מהותי" – יחול שיעור מס של 30%.