מדריך היערכות במסים

 

12.8.5      מכירת מניות נסחרות אשר נרכשו טרם רישומן למסחר בבורסה ורישומן למסחר נעשה מיום 1.1.2006 ואילך

כפי שכבר פורט לעיל, הוראות סעיף 101 לפקודה אינן חלות לגבי מקרים בהם רישום המניות למסחר בבורסה בוצע לאחר יום 1 בינואר 2006.

מכוח האמור, מלוא רווח הון ריאלי הנצמח ממכירה של מניות נסחרות בבורסה אשר נרכשו טרם הרישום למסחר כאשר הרישום למסחר בגינן בוצע לאחר ה-1.1.2006 ימוסה בשיעורי המס הקבועים בסעיף 91(ב) לפקודה (החל משנת 2012 25%/30% בהתאם לזהות המוכר). נציין בהקשר זה כי לאור העובדה שלא קיימת סימטריה בין המקרים כפי שנותחו לעיל לבין סיטואציה בה הרישום של המניה בוצע לאחר ה-1 בינואר 2006 ספק אם התוצאה בשטח משקפת נאמנה את כוונתו של המחוקק בעניין זה.

נייר עמדה מתוך פעילות לשנת המס 2017 של רשות המיסים בעסקאות עתידיות

ביום 30 במאי 2019 התפרסם, על ידי רשות המיסים, דוח פעילות לשנת המס 2017 (להלן: "הדוח"). במסגרת הדוח נכללה עמדה של רשות המיסים לגבי עסקת מכירת מניות בה ניתנה אופציה ולגבי פיצול לניארי החל על מניות סחירות שנרכשו לאחר 1 בינואר 2006.

סוגיה ראשונה

בעסקה מכירת מניות בה ניתנה אופציה, טוען בעל המניות כי בעקבות הסכם האופציה יום רכישת המניות על ידו (שהתרחש לפני המועד הקובע) השתנה למועד הנפקת האופציה .בחוות דעת שניתנה על ידי מחלקת שוק ההון הובהר כי מועד רכישת המניות אינו משתנה בעקבות רכישת האופציה וזאת בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית), התשס"ב-2002.

סוגיה שניה

המערער רשם את מניותיו למסחר בבורסה בשנת 2007. לטענת המערער הוראות הפיצול הליניארי לא חלות על נייר ערך שנרשם בבורסה לאחר שנת 2006. בחוות דעת שהוכנה על ידי מחלקת שוק ההון ובנימוקי התשובה לערעור, הובהרו הוראות המעבר בעקבות תיקון 147 המחילות את הפיצול הליניארי על נייר ערך הנרשם לבורסה לאחר .1.1.2006

המערער פנה לפרקליטות ובהסכם עם פקיד השומה ביטל את הערעור תוך החלת הוראות הפיצול הליניארי ותשלום המס.