מדריך היערכות במסים

12.8.4  הוראות מעבר שנקבעו במסגרת תיקון 132 לפקודה

במסגרת תיקון 132 נקבעו הוראות מעבר לגבי תחולת סעיף 101 לפקודה על בעלי מניות שהחזיקו בניירות הערך ערב רישומן למסחר ואשר נרשמו למסחר לפני היום הקובע (1 בינואר 2003) או לאחריו