מדריך היערכות במסים

12.8.3    שיעורי המס על רווח הון בידי יחידים

כאמור לעיל קובע סעיף 101 לפקודה שלושה מסלולים לחיוב במס בגין רישום מניות למסחר בבורסה הניתנים לבחירת בעל המניות:

א.   יום הרישום = יום המכירה

מניות שנרשמו למסחר עד ליום 31 בדצמבר 2002:

יחול חיוב במס ביום הרישום בגין רווח ההון הריאלי שנצמח ממועד רכישת המניה ועד ליום הרישום בשיעור המס השולי. רווח ההון שנצבר מיום הרישום ועד ליום 31 בדצמבר 2002 יהיה פטור ממס, ואילו רווח ההון הריאלי שנצבר מיום 1 בינואר 2003 ועד למועד המכירה, ככל שקיים כזה, יתחייב במס בשיעור של 30%/25% (לאור הוראות תיקון 187 לפקודה).

מניות שנרשמו למסחר החל מיום 1 בינואר 2003 ועד ליום 31 בדצמבר 2005:

רווח ההון הריאלי שנצמח ממועד רכישת המניה ועד ליום 31 בדצמבר 2002 (במידה וקיים) יחויב במס על פי שיעור המס השולי. רווח הון הריאלי בגין התקופה שבין 1 בינואר 2003 ועד לרישום המניות למסחר יחויב במס בשיעור של 25%/20%. רווח ההון הריאלי ממועד הרישום ועד למועד המכירה, ככל שזו תתבצע לאחר יום 1 בינואר 2012, יתחייב במס בשיעור של 25% או 30%, בהתאם לזהותו של המוכר.

ב.   דחיית החבות במס ליום מכירת המניות

הנישום יכול לבחור לדחות את החיוב במס בגין רווח ההון עד למועד מכירת המניות. במקרה זה במועד מכירת המניות יראו את המניות הנמכרות כמניות בלתי נסחרות, ויחולו שיעורי המס כפי שפורטו בסעיף 12.2.1 לעיל.

ג.    במועד המימוש בוחר הנישום לחזור למועד הרישום

במועד מכירת המניה יכול הנישום לבחור לחזור למועד הרישום ולהתחייב במס בגין רווח ההון הריאלי שנצמח עד ליום הרישום בשיעורים המפורטים