מדריך היערכות במסים

12.8.1 כללי

לאור ביטול ההבחנה בין שיעורי המס החלים על ניירות ערך נסחרים ובלתי נסחרים, נקבע במסגרת תיקון 147 לפקודה כי הוראות סעיף 101 לפקודה, הקובעות כי רישום מניות של חברה למסחר בבורסה ייחשב כמכירת מניות החברה ביום הרישום, יחול רק לגבי רישום כאמור שנעשה לפני שנת המס 2006.

מכוח האמור רישומן של מניות למסחר לאחר יום 1 בינואר 2006 לא תהווה מכירה לצרכי מס ועל כן חישוב חבות המס תעשה על פי הכללים ה"רגילים" כפי שמפורט בסעיף 12.3 לעיל, דהיינו שיעורי המס החלים בעת מכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה.