מדריך היערכות במסים

 

12.7.2    הוראות נוספות

א.         הוראות בדבר ניכוי מס במקור

במסגרת תיקון 147 לפקודה נכללו הוראות בדבר החבות לניכוי מס במקור בעת העברת נכסי החברה לבעלי המניות כמפורט להלן:

בהעברת נכס של חבר-בני-אדם בפירוק, ינוכה מס על ידי המפרק במועד ההעברה לחבר כאמור לעיל –

(1)        לגבי חבר שהינו חבר-בני-אדם – בשיעור הקבוע בסעיף 91(א) לפקודה;

(2)        לגבי חבר שהינו יחיד בעל מניות מהותי בחבר-בני-האדם במועד שבו הוחל בפירוקו או ביום כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למועד האמור – בשיעור של 30%;

(3)        לגבי יחיד אחר – בשיעור של 25%.

אלא אם כן, התקבל אישור בכתב מפקיד השומה, שלא ינוכה מס או שינוכה מס בשיעור נמוך מהאמור לעיל.

ב.         פירוק איגודי מקרקעין

במסגרת תיקונים 145 ו-147 לפקודה וכן במסגרת תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין, שולבו תיקונים לסעיף 93, אשר מטרתם הכללת הוראות סעיף 93 לפקודה גם על פירוק איגודי מקרקעין.

בהקשר זה יש לציין כי העברת מקרקעין לבעלי מניות הפטורה ממס לפי סעיף 71(א) לחוק מיסוי מקרקעין, איננה נכללת במסגרת "התמורה" בעת חישוב רווח ההון בידי בעלי המניות, אך עם זאת נקבעו הוראות שונות במסגרת סעיף 71(א) לחוק מיסוי מקרקעין וסעיף 93 לפקודה אשר מטרתם הסדרת הבטי מס בעת פירוק איגודי מקרקעין.