מדריך היערכות במסים

12.7.1 הוראות הסעיף לאור תיקון 147 – החל מיום 1 בינואר 2006

במסגרת תיקון 147 לפקודה, שונו הוראות סעיף 93 כמפורט להלן:

  1. קביעת "התמורה" לעניין חישוב רווח ההון בידי בעלי המניות

בהתאם לתיקון 147 לפקודה "התמורה" כוללת את שווי הנכסים שהועברו לבעלי המניות במסגרת הליכי הפירוק ולמעט סכום המס ששילמה החברה במהלך הליכי הפירוק.

  1. אי מתן זיכוי לבעלי המניות בגין מס ששולם על ידי החברה

בהתאם להוראות תיקון 147 לפקודה, לבעלי המניות לא יוענק זיכוי כנגד מס ששולם על ידי החברה בעת חישוב חבות המס בגין "מכירת" מניותיהם בפירוק האיגוד (כאמור לעיל "התמורה" איננה כוללת את סכום המס ששולם על ידי החברה).

  1. חישוב "הרווחים הראויים לחלוקה" בהתאם להוראות סעיף 94ב לפקודה בפירוק

מאחר וכאמור לעיל, המס ששולם במסגרת הליכי פירוק החברה אינו נכלל במסגרת "התמורה" המיוחסת לבעלי המניות ומנגד לא ניתן זיכוי לבעלי המניות בשל מס ששולם ברמת החברה, ובמטרה להשוות את הליך הפירוק להליך "חישוב סטנדרטי" בעת מכירת מניות חברה, נקבע כי חישוב הרווחים הראויים לחלוקה, להם זכאים בעלי המניות, יעשה עד ליום סיום הליכי הפירוק, כך שרווחים שנצברו בחברה כתוצאה מהליך פירוק יגדילו את הרווחים הראויים לחלוקה.

  1. טבלה מרכזת

 

.

פירוק שיבוצע החל מ- 1.1.2006

"התמורה" המיוחסת לבעלי המניות

נכסים שהועברו במסגרת הפירוק למעט המס ששולם על ידי חבר בני-האדם (1)

זיכוי ברמת בעלי המניות כנגד מס ברמת החברה

לא יינתן

חישוב רווחים ראויים לחלוקה

עד יום סיום הליכי הפירוק

 

  • "הנכסים" שלעיל לא יכללו זכות במקרקעין וזכות באיגוד מקרקעין שהועברו בפטור ממס לבעלי המניות על פי הוראות סעיף 71(א) לחוק מיסוי מקרקעין.