מדריך היערכות במסים

12.4.6 טבלה מסכמת

להלן טבלה המסכמת את שיעורי המס שיחולו על בעל יחידה בקרן נאמנות אחרי תיקון 187 לפקודה (השיעורים מתייחסים לרווח ממכירת/פדיון היחידה ולהכנסות מחלוקת רווחים):

מחזיק היחידה

 

קרן נאמנות חייבת

 

קרן נאמנות מעורבת

 

קרן נאמנות פטורה

 

 

יחיד

 

פטור

בוטל

 

25%(1)(2)

 

חברה

 

רווח הון – מס חברות

חלוקת רווחים – מס חברות

 

רווח הון – מס חברות(3)

חלוקת רווחים – מס חברות(3)

(1)       בכפוף לכך שאינו "בעל מניות מהותי".

(2)       אם לא תבע ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל היחידה.

(3)          שיעור מס החברות נכון לשנת המס 2023 הינו 23%.